Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền